ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)

฿1,490

฿1,990

เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง แม่นยำ แก้ไขเรื่องความสับสนในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน

40

หัวข้อ

81

บทเรียน

115

แบบฝึกหัด

1,000+

ข้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Present Simple (การพูดถึงปัจจุบัน)
 2. Present Simple Negative (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบปฏิเสธ)
 3. Present Simple Questions (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบคำถาม)
 4. Present Continuous (การพูดถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
 5. Overview of Present Tenses (ทบทวนการพูดถึงปัจจุบัน)
 6. Imperatives (ประโยคคำสั่ง)
 7. Past Simple (การพูดถึงอดีต)
 8. Past Simple Negative (การพูดถึงอดีตในรูปแบบปฏิเสธ)
 9. Past Simple Questions (การพูดถึงอดีตในรูปแบบคำถาม)
 10. Past Continuous (การพูดถึงอดีตแบบต่อเนื่อง)
 11. Present Perfect Simple (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน)
 12. Present Perfect Continuous (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
 13. Future (“going to”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “going to”)
 14. Future (“will”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “will”)
 15. Future (Present Tenses) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้กาลปัจจุบัน)
 16. Passive (รูปแบบแสดงการถูกกระทำ)
 17. Types of Verbs (ประเภทของคำกริยา)
 18. Articles (คำนำหน้าคำนาม)
 19. Overview of Articles (ทบทวนคำนำหน้าคำนาม)
 20. “This / that / these / those” (การใช้คำว่า “This / that / these / those”)
 21. Singular and Plural Nouns (คำนามเอกพจน์และพหูพจน์)
 22. Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้และนับไม่ได้)
 23. Subject-Verb Agreement (ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและคำกริยา)
 24. Numbers (ตัวเลข)
 25. Quantity (ปริมาณ/จำนวน)
 26. Approximate Quantity (ปริมาณ/จำนวนโดยประมาณ)
 27. Personal Pronouns (คำสรรพนามใช้กล่าวแทนตัวบุคคล)
 28. Possession (การแสดงความเป็นเจ้าของ)
 29. “There” (การใช้คำว่า “There”)
 30. Adjectives (คำคุณศัพท์ [ใช้ขยายคำถาม])
 31. Comparative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นกว่า)
 32. Superlative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด)
 33. Adverbs of Manner (คำวิเศษณ์ [ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์อื่น ๆ])
 34. Comparative and Superlative Adverbs (คำวิเศษณ์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด)
 35. Prepositions (คำบุพบท [ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของประโยค])
 36. Prepositions of Place (คำบุพบทบอกตำแหน่งและสถานที่)
 37. Prepositions of Time (คำบุพบทบอกเวลา)
 38. Coordinating Conjunctions (คำเชื่อมประโยค)
 39. Prefixes (คำนำหน้าคำศัพท์)
 40. Suffixes (คำต่อท้ายคำศัพท์)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • เน้นทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม