หลักสูตร: Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานไม่ดี ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ และต้องการเริ่มต้นใหม่ผ่านการเรียนการสอนที่ถูกต้อง-กระชับ-เข้าใจง่าย
 • ผู้ที่ต้องการร่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้-ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง-แม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL iBT รวมไปถึงการเตรียมสอบชิงทุน สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบรายวิชาในโรงเรียน-มหาวิทยาลัย และข้อสอบเฉพาะทาง ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน
 • พัฒนาไปสู่ทักษะภาคปฏิบัติ การสื่อสาร การอ่าน และการฟังที่เข้าใจความหมายและใจความได้ดีขึ้น ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการให้มีผู้สอนคอยชี้แนะ ถ่ายทอดการสอน มอบความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคง
 • ผู้ที่ต้องการทบทวน-ปรับพื้นฐานหลักไวยากรณ์สำคัญ ที่จำเป็นต้องทราบทุก parts เพื่อใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ
 • แก้ไขปัญหาการพูด-เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แก้ไขเรื่องความสับสนหรือไม่แน่ใจในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต รวมไปถึงทุกหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
 • พัฒนาต่อในการเขียน เช่น การเขียนเชิงวิชาการ (เรียงความ รายงาน วิทยานิพนธ์ abstract จดหมาย บทความ เขียนใน writing part ของข้อสอบต่าง ๆ เขียนสอบชิงทุน) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

฿1,190

฿1,990

เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง แม่นยำ แก้ไขเรื่องความสับสนในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต พื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน

40

หัวข้อ

81

บทเรียน

115

แบบฝึกหัด

1,000+

ข้อ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • เน้นทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานไม่ดี ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ และต้องการเริ่มต้นใหม่ผ่านการเรียนการสอนที่ถูกต้อง-กระชับ-เข้าใจง่าย
 • ผู้ที่ต้องการร่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้-ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง-แม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL iBT รวมไปถึงการเตรียมสอบชิงทุน สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบรายวิชาในโรงเรียน-มหาวิทยาลัย และข้อสอบเฉพาะทาง ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน
 • พัฒนาไปสู่ทักษะภาคปฏิบัติ การสื่อสาร การอ่าน และการฟังที่เข้าใจความหมายและใจความได้ดีขึ้น ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการให้มีผู้สอนคอยชี้แนะ ถ่ายทอดการสอน มอบความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคง
 • ผู้ที่ต้องการทบทวน-ปรับพื้นฐานหลักไวยากรณ์สำคัญ ที่จำเป็นต้องทราบทุก parts เพื่อใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ
 • แก้ไขปัญหาการพูด-เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แก้ไขเรื่องความสับสนหรือไม่แน่ใจในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต รวมไปถึงทุกหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
 • พัฒนาต่อในการเขียน เช่น การเขียนเชิงวิชาการ (เรียงความ รายงาน วิทยานิพนธ์ abstract จดหมาย บทความ เขียนใน writing part ของข้อสอบต่าง ๆ เขียนสอบชิงทุน) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับสูง ด้วยเกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จาก University College London Institute of Education ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขาการศึกษา รวมถึงคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกมากมาย และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีหลักการสอน การคิด และเทคนิคการทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้วยตนเองได้

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Present Simple (การพูดถึงปัจจุบัน)
 2. Present Simple Negative (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบปฏิเสธ)
 3. Present Simple Questions (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบคำถาม)
 4. Present Continuous (การพูดถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
 5. Overview of Present Tenses (ทบทวนการพูดถึงปัจจุบัน)
 6. Imperatives (ประโยคคำสั่ง)
 7. Past Simple (การพูดถึงอดีต)
 8. Past Simple Negative (การพูดถึงอดีตในรูปแบบปฏิเสธ)
 9. Past Simple Questions (การพูดถึงอดีตในรูปแบบคำถาม)
 10. Past Continuous (การพูดถึงอดีตแบบต่อเนื่อง)
 11. Present Perfect Simple (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน)
 12. Present Perfect Continuous (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
 13. Future (“going to”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “going to”)
 14. Future (“will”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “will”)
 15. Future (Present Tenses) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้กาลปัจจุบัน)
 16. Passive (รูปแบบแสดงการถูกกระทำ)
 17. Types of Verbs (ประเภทของคำกริยา)
 18. Articles (คำนำหน้าคำนาม)
 19. Overview of Articles (ทบทวนคำนำหน้าคำนาม)
 20. “This / that / these / those” (การใช้คำว่า “This / that / these / those”)
 21. Singular and Plural Nouns (คำนามเอกพจน์และพหูพจน์)
 22. Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้และนับไม่ได้)
 23. Subject-Verb Agreement (ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและคำกริยา)
 24. Numbers (ตัวเลข)
 25. Quantity (ปริมาณ/จำนวน)
 26. Approximate Quantity (ปริมาณ/จำนวนโดยประมาณ)
 27. Personal Pronouns (คำสรรพนามใช้กล่าวแทนตัวบุคคล)
 28. Possession (การแสดงความเป็นเจ้าของ)
 29. “There” (การใช้คำว่า “There”)
 30. Adjectives (คำคุณศัพท์ [ใช้ขยายคำถาม])
 31. Comparative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นกว่า)
 32. Superlative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด)
 33. Adverbs of Manner (คำวิเศษณ์ [ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์อื่น ๆ])
 34. Comparative and Superlative Adverbs (คำวิเศษณ์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด)
 35. Prepositions (คำบุพบท [ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของประโยค])
 36. Prepositions of Place (คำบุพบทบอกตำแหน่งและสถานที่)
 37. Prepositions of Time (คำบุพบทบอกเวลา)
 38. Coordinating Conjunctions (คำเชื่อมประโยค)
 39. Prefixes (คำนำหน้าคำศัพท์)
 40. Suffixes (คำต่อท้ายคำศัพท์)

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
Scroll to Top