ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

PrinEnglish ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และ PrinEnglish เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการเข้าใช้เว็บไซต์และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น PrinEnglish จึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

ข้อมูลที่ PrinEnglish รวบรวมและเก็บรักษาไว้

PrinEnglish จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ PrinEnglish

ในการที่ท่านสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ทาง PrinEnglish จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อ email และ Line ID ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ได้

ในการที่ท่านทดลองเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ทาง PrinEnglish จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูล email ของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถทดลองเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ได้

PrinEnglish จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของ PrinEnglish หรือเพื่อให้ PrinEnglish เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ PrinEnglish ให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อส่ง email ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความ วิดีโอ และข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ PrinEnglish

PrinEnglish จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

PrinEnglish จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

1) PrinEnglish ได้รับความยินยอมจากท่าน
2) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์และ/หรือเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish
3) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของ PrinEnglish ซึ่งจะแทนที่นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของ PrinEnglish ฉบับอื่น ๆ ที่เคยจัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ในอนาคต PrinEnglish อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์หน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

ชื่อบัญชี (username) และรหัสผ่าน (password)

ในการสมัครและลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับ PrinEnglish ท่านจะต้องกรอกชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ PrinEnglish จะทราบชื่อบัญชีของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน

ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “Log Out” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถใช้บัญชีของท่านได้

คุกกี้ส์ (Cookies)

เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น PrinEnglish ใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง web browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของ PrinEnglish เป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของ PrinEnglish ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของ PrinEnglish เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ web browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์ ท่านจึงจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

PrinEnglish เก็บรักษาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อระหว่างท่านกับ PrinEnglish รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงจาก PrinEnglish ต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง ในบางโอกาส PrinEnglish อาจติดต่อท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้ทราบว่า PrinEnglish มีข่าวสารหรือข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน