ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ และนโยบายการคืนเงิน

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

PrinEnglish เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PrinEnglish

PrinEnglish เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ PrinEnglish ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PrinEnglish

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

PrinEnglish ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่น ๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่น ๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

PrinEnglish จัดทำ links ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น PrinEnglish ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ malware ตลอดจน PrinEnglish ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว PrinEnglish ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

PrinEnglish นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ PrinEnglish จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด PrinEnglish ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ malware ทั้งนี้ PrinEnglish จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

PrinEnglish จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น PrinEnglish จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส หรือ malware ถึงแม้ว่า PrinEnglish จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

นโยบายการคืนเงิน

หลังการชำระค่าเรียนหลักสูตร แพ็คเกจ หรือสมาชิกใดก็ตามของ PrinEnglish เสร็จสมบูรณ์ ทาง PrinEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตรของ PrinEnglish / PrinEnglish Pass Key

PrinEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด จำนวนหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตร การเข้าใช้งาน/เรียนหลักสูตร และกำหนดการเพิ่มหลักสูตร ในทุกเว็บไซต์ของ PrinEnglish ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

แผนผลิตหลักสูตรของ PrinEnglish

แผนผลิตหลักสูตรของ PrinEnglish ซึ่งรวมถึงตัวหนังสือ คำ ตาราง และรูปภาพ จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นสัญญา ข้อตกลง หรือพันธะใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า