หลักสูตรของเรา

– อ่านเกี่ยวกับ อ.ปริญญ์ –

 

Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)

990 บาท 1,900 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

หลักสูตรนี้
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน)
– เนื้อหา 40 หัวข้อ 81 บทเรียน แบบฝึกหัด 115 ชุด รวม 1,200+ ข้อ
– ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด โดย อ.ปริญญ์ ในทุก ๆ ข้อ
– ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ

– เน้นทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
– เนื้อหามีความกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
– การสอน-อธิบายแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เน้นความละเอียด มีความเร็วในระดับปานกลาง

* สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนเท่านั้น * รับฟรี E-Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ สำหรับผู้เรียนหลักสูตร Basic Grammar

– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพการฟังที่ดี สัญญาณรบกวนต่ำ เพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาว
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ/พื้นฐานไม่ดี/ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ และต้องการเริ่มต้นใหม่ผ่านการเรียนการสอนที่ถูกต้อง-กระชับ-เข้าใจง่าย
– ผู้ที่ต้องการให้มีผู้สอนคอยชี้แนะ ถ่ายทอดการสอน มอบความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคง
– ผู้ที่ต้องการร่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้-ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
– ผู้ที่ต้องการทบทวน-ปรับพื้นฐานหลักไวยากรณ์สำคัญ ที่จำเป็นต้องทราบทุก parts เพื่อใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ
อาทิเช่น:

– เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง-แม่นยำมากยิ่งขึ้น
– แก้ไขปัญหาการพูด-เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แก้ไขเรื่องความสับสนหรือไม่แน่ใจในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต รวมไปถึงทุกหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
– เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL iBT รวมไปถึงการเตรียมสอบชิงทุน สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบรายวิชาในโรงเรียน-มหาวิทยาลัย และข้อสอบเฉพาะทาง ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน
– พัฒนาต่อในการเขียน เช่น การเขียนเชิงวิชาการ (เรียงความ รายงาน วิทยานิพนธ์ abstract จดหมาย บทความ เขียนใน writing part ของข้อสอบต่าง ๆ เขียนสอบชิงทุน) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
– พัฒนาไปสู่ทักษะภาคปฏิบัติ การสื่อสาร การอ่าน และการฟังที่เข้าใจความหมายและใจความได้ดีขึ้น ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

* หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับสูง ด้วยเกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จาก University College London Institute of Education ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขาการศึกษา รวมถึงคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกมากมาย และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีหลักการสอน การคิด และเทคนิคการทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้วยตนเองได้ *

เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรจะมอบการเรียนรู้ทุกพื้นฐานสำคัญที่ต้องทราบของภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อบทเรียนดังต่อไปนี้:

1: Present Simple (การพูดถึงปัจจุบัน)
2: Present Simple Negative (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบปฏิเสธ)
3: Present Simple Questions (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบคำถาม)
4: Present Continuous (การพูดถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
5: Overview of Present Tenses (ทบทวนการพูดถึงปัจจุบัน)
6: Imperatives (ประโยคคำสั่ง)
7: Past Simple (การพูดถึงอดีต)
8: Past Simple Negative (การพูดถึงอดีตในรูปแบบปฏิเสธ)
9: Past Simple Questions (การพูดถึงอดีตในรูปแบบคำถาม)
10: Past Continuous (การพูดถึงอดีตแบบต่อเนื่อง)
11: Present Perfect Simple (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน)
12: Present Perfect Continuous (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
13: Future (“going to”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “going to”)
14: Future (“will”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “will”)
15: Future (Present Tenses) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้กาลปัจจุบัน)
16: Passive (รูปแบบแสดงการถูกกระทำ)
17: Types of Verbs (ประเภทของคำกริยา)
18: Articles (คำนำหน้าคำนาม)
19: Overview of Articles (ทบทวนคำนำหน้าคำนาม)
20: “This / that / these / those” (การใช้คำว่า “This / that / these / those”)
21: Singular and Plural Nouns (คำนามเอกพจน์และพหูพจน์)
22: Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้และนับไม่ได้)
23: Subject-Verb Agreement (ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและคำกริยา)
24: Numbers (ตัวเลข)
25: Quantity (ปริมาณ/จำนวน)
26: Approximate Quantity (ปริมาณ/จำนวนโดยประมาณ)
27: Personal Pronouns (คำสรรพนามใช้กล่าวแทนตัวบุคคล)
28: Possession (การแสดงความเป็นเจ้าของ)
29: “There” (การใช้คำว่า “There”)
30: Adjectives (คำคุณศัพท์ [ใช้ขยายคำถาม])
31: Comparative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นกว่า)
32: Superlative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด)
33: Adverbs of Manner (คำวิเศษณ์ [ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์อื่น ๆ])
34: Comparative and Superlative Adverbs (คำวิเศษณ์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด)
35: Prepositions (คำบุพบท [ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของประโยค])
36: Prepositions of Place (คำบุพบทบอกตำแหน่งและสถานที่)
37: Prepositions of Time (คำบุพบทบอกเวลา)
38: Coordinating Conjunctions (คำเชื่อมประโยค)
39: Prefixes (คำนำหน้าคำศัพท์)
40: Suffixes (คำต่อท้ายคำศัพท์)

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ และภาพ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

 


 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts

1,990 บาท 3,900 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนรายละเอียดการรับประกันคะแนน 750+ทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

หลักสูตรนี้ รับประกันคะแนน 750+
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ จำนวน 800 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 139 ข้อ รวมทั้งสิ้นกว่า 900++ ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 6 เดือน (180 วัน) พร้อมสิทธิพิเศษ ผู้เรียนสามารถยื่นขอต่ออายุหลักสูตรเพิ่มได้อีก 6 เดือน (รวมทั้งสิ้น 12 เดือน) (โครงการรับประกันคะแนน 750+)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นยํ้า กลยุทธ์ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
– เน้นย้ำ หลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ

* สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนเท่านั้น * รับฟรี E-Book คำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 400+ คำ ท่องก่อนสอบ-เรียนควบคู่-เพิ่มศัพท์ใหม่

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน และมีความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างครอบคลุม และต้องการเพิ่มคะแนนของตนเอง ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน  การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

 


 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts Mini-Test

990 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

หลักสูตรนี้
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ (จากเนื้อหาของหลักสูตรตะลุยโจทย์ 800 ข้อ) + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ รวมเป็น 120 ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 2 สัปดาห์ (14 วัน)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นย้ำหลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ
– เน้นยํ้าเทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการทบทวน เพิ่มความมั่นใจ และทดสอบตนเองแบบเร่งรัด ก่อนเข้าสอบจริง
– ผู้ที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนสอบ
– ผู้ที่ต้องใช้คะแนนสอบด่วน
– ผู้ที่ต้องการทดลองเรียนกับ PRINENGLISH
ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

 


 

อ่านเพิ่มเติม / สั่งออนไลน์ / ตรวจสอบสาขาที่จำหน่าย