ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Intermediate Grammar (ไวยากรณ์ระดับกลาง)

฿1,790

฿2,490

พัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถเข้าใจและใช้โครงสร้างภาษาที่ละเอียดและมีความยาวมากขึ้นได้ เพื่อพัฒนาไปสู่คะแนนข้อสอบมาตรฐานที่สูงขึ้น และการเขียน-สื่อสารในหัวข้อและบริบทที่ซับซ้อน

40

หัวข้อ

82

บทเรียน

118

แบบฝึกหัด

1,100+

ข้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Past Perfect Simple (การพูดถึงอดีตของอดีต)
 2. Past Perfect Continuous (การพูดถึงอดีตของอดีตแบบต่อเนื่อง)
 3. “Used to” and “would” (การพูดถึงอดีตโดยใช้ “used to” และ “would”)
 4. Past Tenses Overview (ทบทวนการพูดถึงอดีต)
 5. Future Continuous (การพูดถึงอนาคตแบบต่อเนื่อง)
 6. Future Perfect (การพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปแล้วในอนาคต)
 7. Passive in the Past (รูปแบบแสดงการถูกกระทำในอดีต)
 8. Passive in the Future (รูปแบบแสดงการถูกกระทำในอนาคต)
 9. Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)
 10. Forming Questions (การสร้างคำถาม)
 11. Question Words (คำที่ใช้เริ่มต้นคำถาม)
 12. Open Questions (คำถามปลายเปิด)
 13. Object and Subject Questions (คำถามประเภทกรรมและประเภทประธาน)
 14. Indirect Questions (คำถามเชิงอ้อม)
 15. Action and State Verbs (คำกริยาประเภทแสดงการกระทำและประเภทแสดงสถานะ)
 16. Infinitives and Participles (รูปแบบพื้นฐานของคำกริยา คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing และคำกริยาช่องที่สาม)
 17. Verb Patterns (คำกริยาที่ตามด้วยรูปแบบพื้นฐานของคำกริยาและ/หรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing)
 18. Modal Verbs (คำกริยาช่วยประเภท modal)
 19. Ability (ความสามารถ)
 20. Permission, Requests and Offers (การอนุญาต การขอ และการเสนอ)
 21. Suggestions and Advice (ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ)
 22. Obligations (หน้าที่/สิ่งที่ต้องทำ)
 23. Making Deductions (การอนุมาน)
 24. Possibility (ความเป็นไปได้)
 25. “No / none” (การใช้คำว่า “no” และ “none”)
 26. “Each / every” (การใช้คำว่า “each” และ “every”)
 27. “Either / neither / both” (การใช้คำว่า “either”, “neither” และ “none”)
 28. Abstract and Concrete Nouns (คำนามประเภทนามธรรมและประเภทรูปธรรม)
 29. Compound Nouns (คำนามประสม)
 30. Reflexive Pronouns (คำสรรพนามสะท้อนกลับไปหาผู้กระทำ)
 31. Indefinite Pronouns (คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง)
 32. Introductory “it” (การใช้คำว่า “it” เป็นประธานประโยค)
 33. Gradable and Non-Gradable Adjectives (คำคุณศัพท์ที่สามารถระบุระดับได้และไม่สามารถระบุระดับได้)
 34. Two Comparatives Together (การใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าสองคำด้วยกัน)
 35. “As… as” Comparisons (การเปรียบเทียบโดยใช้ “as… as”)
 36. Adverbs of Degree (คำวิเศษณ์บอกระดับ)
 37. Adverbs of Time (คำวิเศษณ์บอกเวลา)
 38. Adverbs of Frequency (คำวิเศษณ์บอกความถี่)
 39. Other Prepositions (คำบุพบทอื่น ๆ)
 40. Subordinating Conjunctions (คำเชื่อมประโยคประเภทให้ความสำคัญไม่เท่ากัน)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • เน้นทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ เพื่อพัฒนาสู่การใช้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม