ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

วันมีผลบังคับใช้: 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข้อ 1. นิยามและการจำกัดความ

1.1. PrinEnglish
PrinEnglish เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ E-Commerce ซึ่ง PrinEnglish ใช้เป็นที่ขายและให้บริการหลักสูตรออนไลน์

1.2. สินค้า PrinEnglish
หลักสูตรออนไลน์ที่ PrinEnglish เสนอขาย ขาย และจำหน่าย

1.3. แพลตฟอร์มสำหรับผู้แนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish
เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของ PrinEnglish ที่จะเอื้ออำนวยผู้ที่สมัครเข้าโครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และสถิติผ่านการใช้แพลตฟอร์มสำหรับผู้แนะนำหลักสูตร โดยผู้แนะนำหลักสูตรสามารถเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึง การประเมินประสิทธิภาพของผู้แนะนำหลักสูตร และตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรได้

1.4. ผู้แนะนำหลักสูตร
บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สองในสัญญานี้ ตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถนำรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรและสื่อโฆษณาของ PrinEnglish ไปลงในสื่อโฆษณาของตนได้

1.5. สื่อของผู้แนะนำหลักสูตร
สื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน จดหมายข่าวสาร เครือข่ายธุรกิจรายย่อยของผู้แนะนำหลักสูตรเอง สื่อโฆษณาของตนที่ผู้แนะนำหลักสูตรนำมาจดไว้ภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตรซึ่งได้รับการอนุมัติจาก PrinEnglish แล้ว

1.6. โครงการแนะนำหลักสูตร
โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish ใช้สำหรับการเสนอขาย และจำหน่าย สินค้า และ/หรือบริการให้กับลูกค้าผ่านรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร

1.7. รหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร
รหัสที่ PrinEnglish จะกำหนดให้ผู้แนะนำหลักสูตรแต่ละคนหลังอนุมัติการสมัครแล้ว รหัสของผู้แนะนำหลักสูตรแต่ละคนจะแตกต่างกัน รหัสนี้จะใช้เพื่อให้ผู้แนะนำหลักสูตรสามารถนำเสนอส่วนลดประกอบการขายหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ให้แก่ลูกค้า และใช้เพื่อบันทึกการขายที่เกิดจากผู้แนะนำหลักสูตรเพื่อนำไปคิดผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร

1.8. การเรียกคืนเงิน
PrinEnglish จะปฏิเสธการส่งเงินผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรและสงวนสิทธิในการหักลบกลบหนี้หรือดำเนินการเรียกคืนเงินในกรณีที่ธุรกรรมการซื้อขายเป็นโมฆะ ธุรกรรมที่โมฆะรวมถึงแต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้:
(ก) ธุรกรรมที่กระทำโดยทุจริต ซึ่งค้นพบโดยการดำเนินการตรวจสอบโดย PrinEnglish หรือจากการให้เครื่องมือตรวจสอบการทุจริตโดยระบบอัตโนมัติโดย PrinEnglish
(ข) การสมรู้ร่วมคิดในการทำธุรกรรมระหว่างกันคือกรณีที่ผู้แนะนำหลักสูตรกับเครือข่ายธุรกิจของตนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.15
(ค) การยกเลิกการทำธุรกรรมซื้อขาย
(ง) การคืนสินค้า
(จ) การขายต่อ คือการสั่งซื้อโดยหวังนำไปขายต่อตามที่ระบุในข้อ 4.15
(ฉ) การห้ามเข้าใช้เว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 4.3, 4.5 และ 4.7

1.9. ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร
จำนวนเงินที่ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับหลังจากได้ทำการส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายอย่างเสร็จสิ้นแล้ว และไม่รวมถึงจำนวนที่เรียกคืน

1.10. ลูกค้า
ลูกค้าที่ได้เข้าชมสินค้าผ่านการโฆษณาและใช้รหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร หรือการโฆษณาของ PrinEnglish และได้ทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าอย่างสมบูรณ์ เป็นธุรกรรมการขายที่สมบูรณ์ (completed)

1.11. การขาย (หรือการสั่งซื้อ หรือการทำธุรกรรม)
คือการกระทำการซื้อสินค้า หรือบริการ ของลูกค้าโดยใช้รหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร การจ่ายเงินของ PrinEnglish จะขึ้นอยู่กับยอดขายสุทธิ (สำหรับธุรกรรมการขายที่สมบูรณ์ [completed])

1.12. การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM)
คือตัวย่อที่หมายความถึงการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบใดก็ตามเพื่อการทำการส่งเสริมการเข้าชมเว็บไซต์โดยการเพิ่มโอกาสการเห็นเว็บไซต์ผ่านหน้าแสดงผลการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต โดยซื้อพื้นที่ลงโฆษณา การโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หรือการใช้บริการเพิ่มโอกาสในการค้นหาโดยการป้อนคำเฉพาะที่กำหนดไว้

1.13. การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา (SEO)
คือตัวย่อที่หมายความถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตรวมถึง (1) การเพิ่มปริมาณการเข้าชม หรือปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ จากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตโดยมีการเสียค่าบริการ หรือไม่ก็ตาม (ผลจากการค้นพบปกติทั่วไป หรือ ผลจากการใช้ขั้นตอนวิธีเพิ่มโอกาสค้นพบ) หรือ (2) การสร้างหรือปรับปรุงอันดับการค้นหาโดยการป้อนคำเฉพาะให้ดีขึ้น

1.14. สื่อโฆษณา
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงป้ายหรือแบนเนอร์ โฆษณา หน้าต่างป๊อบอัพ หรือการแสดงของมูลในรูปแบบอื่นที่เทียบเท่า

1.15. แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตร
แบบฟอร์มที่มีไว้สำหรับทำการสมัครเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

1.16 ระดับของผู้แนะนำหลักสูตร
อัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับในเดือนนั้น ๆ อัตราดังกล่าวนี้คิดจากยอดผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่ผู้แนะนำหลักสูตรทำได้ในเดือนก่อนหน้า

ข้อ 2. การเข้าทำสัญญา

2.1. แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตรประกอบกับสัญญานี้ และการรับเข้าเป็นผู้แนะนำหลักสูตรภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตรถือเป็นการทำนิติกรรมผูกพันระหว่าง PrinEnglish กับผู้แนะนำหลักสูตร ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างแบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตรประกอบกับสัญญานี้ ให้ถือเอาสัญญานี้เป็นหลัก

ข้อ 3. ขอบเขตของหน้าที่การทำงาน

3.1. ขอบเขตหน้าที่ของผู้แนะนำหลักสูตรคือการส่งเสริมธุรกิจ PrinEnglish ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรผ่านการใช้แพลตฟอร์มของผู้แนะนำหลักสูตรที่ PrinEnglish มีให้ โดยการนี้ PrinEnglish มีหน้าที่จัดให้มีรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรในแพลตฟอร์มให้ผู้แนะนำหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการโฆษณาของตน

3.2. ให้ผู้แนะนำหลักสูตรมีหน้าที่ในการโฆษณา PrinEnglish และลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรของตน โดยไม่จำกัดสิทธิของ PrinEnglish ภายใต้สัญญานี้ ให้ผู้แนะนำหลักสูตรสามารถตัดสินเรื่องการโฆษณาและลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร และในระยะเวลาการโฆษณาและลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรได้อย่างเสรี เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดย PrinEnglish เป็นอย่างอื่น ผู้แนะนำหลักสูตรสามารถระงับการโฆษณาและลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรเมื่อใดก็ได้

3.3. เพื่อเป็นค่าตอบแทน ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรจาก PrinEnglish ซึ่งจะขึ้นอยู่กับยอดการขายและระดับของผู้แนะนำหลักสูตรในเดือนนั้น ๆ

3.4. การเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรนี้ไม่ถือเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเกินขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้

3.5. การนำข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้แนะนำหลักสูตรมาใช้จะต้องได้รับความยินยอมจาก PrinEnglish เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ให้นำมาใช้ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ ถึงแม้ PrinEnglish ไม่มีการคัดค้านในผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้แนะนำหลักสูตรก็ตาม

ข้อ 4. หน้าที่และการให้คำมั่นของผู้แนะนำหลักสูตร

4.1. ห้ามไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรใช้และ/หรือดัดแปลงสื่อโฆษณาของ PrinEnglish และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีไว้ในแพลตฟอร์มสำหรับผู้เข้าร่วมสัญญานอกเหนือจากที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญานี้เว้นแต่ได้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2. ในกรณีที่มีการโฆษณา PrinEnglish ผ่านทางอีเมล ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องจัดให้มีการถามซ้ำกับผู้ที่จะได้รับอีเมลว่าประสงค์ที่จะได้รับข่าวสารการโฆษณาผ่านทางอีเมลหรือไม่

PrinEnglish ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องจากการส่งอีเมลของผู้แนะนำหลักสูตร โดยผู้แนะนำหลักสูตรจะรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการอีเมล ในการส่งอีเมล ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีการใช้อีเมล ลิงค์ หรือซอร์สโค้ดที่ใช้ชื่อของแบรนด์ของ PrinEnglish ให้ปรากฏชัดว่าเป็นการส่งอีเมลจากผู้แนะนำหลักสูตรและไม่ใช่การส่งจาก PrinEnglish โดยตรง ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องรับผิดในกรณีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกับบุคคลที่สามเอง หรือการปฏิบัติผิดข้อกำหนดเรื่องอีเมลดังที่กล่าวข้างต้น

4.3. ให้ผู้แนะนำหลักสูตรรับผิดชอบเนื้อหา การใช้งานของสื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อโฆษณาของธุรกิจในเครือ และตลอดระยะเวลาขอสัญญานี้ ห้ามไม่ให้ทำการลงเนื้อหาบนสื่อโฆษณาในทางที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขัดต่อจริยธรรม หรือขัดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม การห้ามลงเนื้อหาในกรณีดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงหรือสนับสนุนการทำความรุนแรง เนื้อหาหรือรูปภาพที่ส่อทางเพศและทางอนาจาร เนื้อหาข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความแบ่งแยก (เช่น ด้านเพศ เชื้อชาติ การเมือง ศาสนา สัญชาติ หรือความไร้ความสามารถ) ห้ามไม่ให้มีการนำสื่อโฆษณาและข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับ PrinEnglish หรือรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร ลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโซเชียวมีเดียที่มีเนื้อหาดังกล่าว รวมไปถึงห้ามไม่ให้มีการอ้างถึงเนื้อหาดังกล่าวในสื่อของผู้แนะนำหลักสูตร หรือบนสื่อโฆษณาอื่น ๆ หรือทำการเชื่อมโยงหรือลิงค์ข้อมูลเข้ากับแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าวผ่านสื่อของผู้แนะนำหลักสูตรหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4. ห้ามไม่ให้มีการเสนอ เข้าทำข้อตกลงใด ๆ เพื่อประกอบกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตผ่านการทอร์เรนต์ หรือกิจกรรมสตรีมมิ่งลงในสื่อโฆษณาของผู้แนะนำหลักสูตรหรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะได้รับความยินยอมจาก PrinEnglish

4.5. ห้ามไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรสร้างและ/หรือดูแลเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ในทางที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ของ PrinEnglish โดยห้ามไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรทำให้มีการเข้าใจผิดโดยการเลียนหรือคัดลองแบบกราฟิก ตัวอักษร หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบนเว็บไซต์ PrinEnglish กล่าวโดยรวมคือห้ามไม่ให้ทำให้สาธารณชน หรือกลุ่มบุคคลเข้าใจว่าเว็บไซต์ของผู้แนะนำหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PrinEnglish หรือทำให้เข้าใจว่าผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ หรือความเกี่ยวพันกันระหว่างผู้แนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish ที่เกินขอบเขตของโครงการแนะนำหลักสูตร และขอบเขตของสัญญานี้ ก่อนการใช้ข้อมูล เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ โลโก้ หรือ แบรนด์ของ PrinEnglish ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.6. ให้ผู้แนะนำหลักสูตรรับผิดชอบต่อ PrinEnglish โดยตรงเกี่ยวกับการรับรองว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการโฆษณาจะไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะไว้ปกป้องสิทธิของบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.7. ห้ามไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรเข้าทำ SEM หรือใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์อื่นเชื่อมโยงคำค้นหาโดยใช้ประโยชน์จากใช้แบรนด์หรือตราของ PrinEnglish หรือคำที่คล้ายคลึงกันเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์

4.8. การทำการโฆษณา PrinEnglish ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทาง Facebook, Twitter, Instagram) ไม่ให้นำเครื่องหมายการค้า PrinEnglish หรือแสดงเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่นการทำให้เข้าใจว่าทาง PrinEnglish เป็นผู้ที่ลงโฆษณาลงโซเชียลมีเดียจากบัญชีของ PrinEnglish)

4.9. ในกรณีที่มีการลงโฆษณาโดยใช้สื่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของผู้แนะนำหลักสูตร ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องรับรองว่าจะมีการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ (cookies) และผู้เข้าชมรับรู้และตั้งใจที่จะเข้าชมเว็บไซต์ ห้ามไม่ให้มีการใช้ตัวประกอบเพิ่มเติมอื่น โค้ดดึงหน้าเว็บ (iframe) ป็อบอัพ หรือป็อบอัพซ้อนข้างใต้ การรีไดเร็คไปหน้าเว็บไซต์โฆษณาอื่นโดยอัตโนมัติ หรือโดยปราศจากการกระทำของผู้เข้าใช้งาน (เช่น การคลิกหรือกด) การเปลี่ยนแปลงสลับข้อมูล cookies การแปลงข้อมูลการเข้าชม หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการคลิกโดยเข้าใจผิดหรือเข้าใจว่าจะเป็นการเปิดเนื้อหาที่ต้องการโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะสำหรับ แคมเปญบนแอปพลิเคชัน โฆษณาหลอกให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของผู้โฆษณา เพื่อให้มีความชัดแจ้ง การบังคับให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน รวมไปถึงการไม่ขออนุญาตผู้ใช้งานการก่อนเริ่มกระบวนดาวน์โหลดหรือรีไดเร็คเพื่อการติดตั้ง

4.10. ห้ามไม่ให้มีการใช้ชื่อแบรนด์เพื่อหรือมอบข้อเสนอในแบบที่เป็นการค้าแข่งหรือสำหรับการมอบล็อตเตอรรี่โดยเด็ดขาด

4.11. การกระทำของผู้แนะนำหลักสูตรที่ผิดสัญญา หรือหน้าที่ที่มีอยู่ภายใต้สัญญานี้ หรือสิทธิในทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของPrinEnglish จะเป็นเหตุผลให้ PrinEnglish ยกเลิกสัญญาโดยการใช้สิทธิทางกฎหมายได้และไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องอื่น ๆ ของ PrinEnglish และให้ PrinEnglish มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้แนะนำหลักสูตร

4.12. ให้ผู้แนะนำหลักสูตรจัดให้มีการหยุดการโฆษณาและการลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรโดยไม่ชักช้าหาก PrinEnglish มีการแจ้งขอให้กระทำ

4.13. ในกรณีที่มีการดำเนินคดีโดยบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้แนะนำหลักสูตร หรือจากการที่ผู้แนะนำหลักสูตรทำการโฆษณา PrinEnglish หรือลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรในทางที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้แนะนำหลักสูตรต้องป้องกันPrinEnglish จากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่สามที่กล่าวอ้างถึงการกระทำผิดดังกล่าวข้างต้น หากมีการสู้คดี PrinEnglish ต้องการข้อมูลหรือคำอธิบายจากผู้แนะนำหลักสูตร ให้ผู้แนะนำหลักสูตรมีหน้าที่ต้องมอบข้อมูลรายละเอียดให้กับ PrinEnglish ภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือภายในไม่เกินสาม (3) วัน และให้ทำคำอธิบายเพื่อประกอบการแก้คดีให้กับ PrinEnglish

4.14. ผู้แนะนำหลักสูตรมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่ PrinEnglish ถูกดำเนินคดีโดยบุคคลที่สามอันสืบเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ และหรือปฏิบัติผิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ชดเชยดังกล่าวให้รวมถึงค่าว่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค่าเสียหาย หรือความเสียเปรียบที่ได้เกิดขึ้นแก่ PrinEnglish

4.15. ห้ามไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรเข้าซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านช่องทางการโฆษณาหรือลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร และไม่ให้นำพาให้บุคคลที่สามมาทำการใช้โครงการแนะนำหลักสูตรเพื่อหวังซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อในเชิงพาณิชย์ จะไม่มีการจ่ายเงินผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรสำหรับธุรกรรมการซื้อขายที่ผู้แนะนำหลักสูตรหรือเครือของผู้แนะนำหลักสูตรเป็นเจ้าของบัญชี หรือเป็นผู้จัดการบัญชีผู้ขายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยให้ถือว่าการจัดทำธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการสมรู้ร่วมคิดในทางทุจริตและให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะตามที่ระบุในข้อ 1.8

4.16. ผู้แนะนำหลักสูตรรับรองว่าตนเป็นผู้ที่มีและถือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดภายใต้สัญญานี้และเป็นไปตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.17. ในกรณีที่มีการผิดสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้วิธีการเข้าชมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการกระทำทุจริตที่ผิดข้อกำหนดในสัญญานี้) PrinEnglish ขอสงวนสิทธิที่จะถือให้เป็นเงินที่เรียกคืนได้สำหรับธุรกรรมที่ (1) ยังคงมีการค้างชำระให้ผู้แนะนำหลักสูตรอยู่ (2) จำนวนการจ่ายเงินให้ผู้แนะนำหลักสูตรทั้งหมดในช่วงเวลาที่พบว่ามีการทำผิดสัญญา (3) จำนวนเงินที่ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำผิดสัญญา

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้แนะนำหลักสูตรจะยังคงมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายรวมที่เกิดขึ้นกับ PrinEnglish จากการที่ผู้แนะนำหลักสูตรทำผิดสัญญาหรือจำนวนที่อยู่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายให้กับผู้แนะนำหลักสูตรที่ PrinEnglish สามารถเรียกคืนได้ ให้ PrinEnglish มีสิทธิเลือกในการเรียกคืนแล้วให้จำนวนที่จะเรียกคือถือเป็นหนี้สินที่ผู้แนะนำหลักสูตรต้องชำระ

4.18. ผู้แนะนำหลักสูตรไม่สามารถเริ่มแคมเปญ ทำการโฆษณา หรือลงรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรของตนลงบนทรัพย์สินของ PrinEnglish รวมไปถึงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโซเชียวมีเดียไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

4.19. ห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรของ PrinEnglish (1) พนักงานของ PrinEnglish รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่พนักงานที่ได้เข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาว่าจ้างผู้ให้รับจ้างอิสระ และ (2) บุคคล หรือองค์กรที่สามารถเข้าได้ถึงข้อมูลที่เป็นลับของ PrinEnglish

ข้อ 5. การให้บริการโดย PrinEnglish

5.1. เมื่อมีการอนุมัติการรับผู้แนะนำหลักสูตรภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตรของ PrinEnglish ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรเพื่อใช้ประกอบการโฆษณา

5.2. PrinEnglish จะดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ PrinEnglish และให้บริการข้อมูลภายในขอบเขตความสามารถทางเทคโนโลยีที่ PrinEnglish มีอยู่ นอกเหนือจากขอบเขตดังกล่าวจะไม่รับผิดในการให้ข้อมูลโดยปราศจากความผิดในข้อมูล หรือไร้การใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างไม่มีสิ่งขัดข้อง คุณภาพและความถูกต้องของสื่อโฆษณาและไฟล์ที่เปิดให้เข้าใช้ได้บนแพลตฟอร์มของผู้แนะนำหลักสูตรของ PrinEnglish ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจ PrinEnglish แต่เพียงผู้เดียว

5.3. จะต้องมีการบันทึกกิจกรรมที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้ทำไปในระหว่างการเข้าเป็นผู้แนะนำหลักสูตร โดยการเข้าบันทึกสถิติและบันทึกในรายงานผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่ PrinEnglish จ่ายให้ขึ้นอยู่ตามฐานของยอดสั่งซื้อโดยให้คำนวณตามข้อ 8. ในสัญญานี้

5.4. ในการเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้ทำกับ PrinEnglish ให้ผู้แนะนำหลักสูตรได้รับผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรจากยอดธุรกรรมที่สมบูรณ์ (completed) ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กรอกรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรในขั้นตอนการสั่งซื้อ

5.5. หากเกิดความขัดกันของข้อกำหนดที่กล่าวไว้ หากมีเหตุการณ์ผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องในสถิติและรายงานที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้แนะนำหลักสูตร PrinEnglish สามารถเลือกที่จะชดใช้ให้กับผู้แนะนำหลักสูตรเป็นเงินได้โดยอัตราที่ใช้ในการคำนวณให้มีการตกลงกันระหว่าง PrinEnglish กับผู้แนะนำหลักสูตรผ่านการส่งอีเมล

ข้อ 6. การจำกัดความรับผิดของ PrinEnglish

6.1. ในกรณีที่มีการละเมิดในข้อสัญญาที่เป็นหลักสำคัญสำหรับการดำเนินให้นิติสัมพันธ์เป็นไปตามประสงค์ (ข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ) ความรับผิดของ PrinEnglish จะจำกัดไว้ในจำนวนที่ไม่เกินยอดผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่จ่ายไปแล้วหรือจะต้องมีการจ่ายให้แก่ผู้แนะนำหลักสูตรภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในช่วงระยะเวลาหก (6) เดือนก่อนที่เหตุละเมิดได้นำไปสู่การเรียกร้องให้รับผิด

6.2. ให้ PrinEnglish ไม่ต้องมีความรับผิดเพิ่มเติม

6.3. ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลบังคับใช้กับการรับผิดของพนักงาน ตัวแทน และผู้บริหารของ PrinEnglish

6.4. ผู้แนะนำหลักสูตรตกลงจะป้องกัน PrinEnglish จากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง การขาดทุน ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดจากการกระทำของผู้แนะนำหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม PrinEnglish จะไม่รับผิดต่อการขาดกำไร หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อมที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้

6.5. ความรับผิดของ PrinEnglish สำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการใช้บริการหลักสูตรออนไลน์และแพลตฟอร์มสำหรับผู้แนะนำหลักสูตร หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.

6.6. ความรับผิดของ PrinEnglish ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส หรือ malware ถึงแม้ว่า PrinEnglish จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.

ข้อ 7. การไม่รับประกัน

7.1. PrinEnglish ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ และการให้บริการหลักสูตรออนไลน์และแพลตฟอร์มสำหรับผู้แนะนำหลักสูตร ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ PrinEnglish นี้ PrinEnglish ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล ส่วนประกอบ และการให้บริการดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ปราศจากข้อผิดพลาด สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ malware ทั้งนี้ PrinEnglish จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใด ๆ ทั้งสิ้น ของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ และการให้บริการหลักสูตรออนไลน์และแพลตฟอร์มสำหรับผู้แนะนำหลักสูตร

ข้อ 8. ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร

8.1. PrinEnglish ตกลงจะจ่ายผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรสำหรับธุรกรรมการขายที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์จากการกรอกรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร เพื่อเป็นการตอบแทนผู้แนะนำหลักสูตรที่สามารถนำลูกค้ามาทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ PrinEnglish ได้จัดทำโครงสร้างการให้ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร โดยสามารถเข้าดูโครงสร้างการให้ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรนี้ได้ที่ link https://online.prinenglish.com/course-adviser-program-rates/

8.2. ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่ได้ = [มูลค่าสุทธิของตะกร้าสินค้า x อัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่กำหนด]

8.3. มูลค่าสุทธิของตะกร้าสินค้าคือจำนวนที่ลูกค้าจ่าย กล่าวคือราคาสินค้า หักส่วนลดโปรโมชั่นอื่น ๆ และหักส่วนลดราคา 20% จากการกรอกรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตร

8.4. อัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ผู้แนะนำหลักสูตรแต่ละรายได้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการทำงานที่ดีของผู้แนะนำหลักสูตรที่ทำยอดรวมของผลตอบแทนสุทธิได้สูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ PrinEnglish จะประเมินอัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่ผู้แนะนำหลักสูตรจะได้นี้ในทุกเดือน โดยยอดรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ผู้แนะนำหลักสูตรทำได้ในเดือนนั้น ๆ จะส่งผลต่อการปรับอัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเดือนถัดไป โดยสามารถศึกษาเกณฑ์การเลื่อนระดับของผู้แนะนำหลักสูตรได้ที่ link https://online.prinenglish.com/course-adviser-program-rates/

8.5. PrinEnglish จะถือว่ามีการทำธุรกรรมซื้อขายเมื่อได้รับการชำระค่าสินค้าจากลูกค้า และเปลี่ยนสถานะการสั่งซื้อเป็นสมบูรณ์ (completed)

8.6. PrinEnglish จะถือว่าธุรกรรมเป็นของผู้แนะนำหลักสูตรที่เป็นเจ้าของรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรที่ลูกค้ากรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อ

8.7. โดยไม่การตัดสิทธิการเยียวยาโดยวิธีอื่นที่ PrinEnglish มี PrinEnglish อาจสงวนสิทธิ หรือผู้แนะนำหลักสูตรอาจตกลงที่จะสละสิทธิไม่รับผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรที่มีสิทธิได้รับภายใต้สัญญานี้หาก PrinEnglish พบว่าผู้แนะนำหลักสูตรทำผิดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดภายใต้สัญญานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การลงเนื้อหาที่ต้องห้ามภายใต้ข้อ 4. หรือความผิดทางเทคนิค ในกรณีที่เครือธุรกิจของผู้แนะนำหลักสูตรกระทำผิด อาจมีการเรียกเงินคืนเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จ่ายให้กับเครือธุรกิจของผู้แนะนำหลักสูตรหากคู่สัญญาหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปเพื่อรักษาพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อ 9. การชำระเงิน

9.1. ผู้แนะนำหลักสูตรสามารถเข้าระบบ (log in) บนแพลตฟอร์มการใช้งานของผู้แนะนำหลักสูตรเพื่อเข้าดูยอดสะสมผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร ในกรณีที่ข้อมูลในระบบของคู่สัญญาไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อน ให้ถือข้อมูลที่อยู่ในระบบแพลตฟอร์มของ PrinEnglish เป็นหลัก ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นจะไม่มีการยึดเอาข้อมูลในระบบของผู้แนะนำหลักสูตรเป็นฐานตั้งในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่ข้อมูลในระบบของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน

9.2. PrinEnglish จะจ่ายเงินผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรเป็นสกุลเงินบาทไทย โดยการโอนเงินทางธนาคารโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่ผู้แนะนำหลักสูตรให้ไว้

9.3. PrinEnglish จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้แนะนำหลักสูตรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

9.4. ให้มีการจ่ายเงินให้กับผู้แนะนำหลักสูตรเป็นรายเดือน

9.5. PrinEnglish จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายกับธนาคารที่เกิดขึ้นสำหรับ “ค่าธรรมเนียมการทำการโอน” เท่านั้น โดยให้ผู้แนะนำหลักสูตรเป็นผู้รับภาระในส่วนของ “ค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับโอนเงิน”

9.6. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิที่จะโอนเงินผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรให้ซ้ำหรือชดเชยในกรณีที่ผู้แนะนำหลักสูตรให้ข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

9.7. ผู้แนะนำหลักสูตรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากเงินได้ที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้รับ

ข้อ 10. โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่าง PrinEnglish และผู้แนะนำหลักสูตร

10.1. ให้ถือความสัมพันธ์ระหว่าง PrinEnglish และผู้แนะนำหลักสูตรเหมือนกับการเป็นผู้รับจ้างอิสระ และไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์การเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ การร่วมทุน การเป็นตัวการตัวแทน การเป็นนายหน้า หรือการเข้าทำการขายหรือเข้าทำแฟรนไชส์ระหว่างคู่สัญญา ผู้แนะนำหลักสูตรไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบรับข้อตกลงใด ๆ แทน PrinEnglish

10.2. ผู้แนะนำหลักสูตรไม่สามารถเข้าทำสัญญาช่วงหรือโอนสิทธิหรือหน้าภายใต้สัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนได้รับความยินยอมจาก PrinEnglish เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 11. ระยะเวลาและการเลิกสัญญา

11.1. ให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกผู้แนะนำหลักสูตรภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตรของ PrinEnglish

11.2. หลังจากได้มีการเลิกสัญญา ผู้แนะนำหลักสูตรจะต้องดำเนินนำสื่อโฆษณาของ PrinEnglish และรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรของตนลงจากสื่อของผู้แนะนำหลักสูตรโดยทันทีโดยไม่จะเป็นต้องให้ PrinEnglish แจ้งให้ดำเนินการ และไม่ให้ผู้แนะนำหลักสูตรเก็บสื่อโฆษณาไว้ในครอบครอง ให้ผู้แนะนำหลักสูตรทำการยืนยันการดึงลงสื่อโฆษณาและรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish เมื่อได้มีการเรียกขอ โดยหากมีการเลิกสัญญาไปแล้ว PrinEnglish จะไม่รับข้ออ้างใด ๆ

11.3. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือทำการปรับโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว ให้มีการส่งอีเมลไปถึงผู้แนะนำหลักสูตรตามรายละเอียดอีเมลที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้ลงทะเบียนไว้กับ PrinEnglish โดยให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) อาทิตย์ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว PrinEnglish ไม่มีหน้าที่ในการรับรองว่าผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับจดหมายการแจ้งการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดความเห็นไม่สอดคล้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราโดย PrinEnglish ให้ผู้แนะนำหลักสูตรมีทางเลือกเพียงแต่การระงับเข้าร่วมในโครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

11.4. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา ให้มีการส่งอีเมลไปถึงผู้แนะนำหลักสูตรตามรายละเอียดอีเมลที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้ลงทะเบียนไว้กับ PrinEnglish โดยให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) อาทิตย์ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว PrinEnglish ไม่มีหน้าที่ในการรับรองว่าผู้แนะนำหลักสูตรจะได้รับจดหมายการแจ้งการเปลี่ยนแปลง วันมีผลบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาคือวันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฉบับนั้น ๆ และสัญญาฉบับล่าสุดถือว่าทดแทนสัญญาฉบับก่อนหน้าทุกฉบับ การเข้าร่วมในโครงการแนะนำหลักสูตรหลังวันมีผลบังคับใช้ถือว่าผู้แนะนำหลักสูตรได้ตกลงและยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความเห็นไม่สอดคล้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาโดย PrinEnglish ให้ผู้แนะนำหลักสูตรมีทางเลือกเพียงแต่การระงับเข้าร่วมในโครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

11.5. ให้สัญญานี้ยุติลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:
(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญา
(ข) โดยผลของกฎหมาย
(ค) PrinEnglish ขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้เลิกสัญญาแต่ฝ่ายเดียวเมื่อได้ทำการบอกกล่าวผู้แนะนำหลักสูตรก่อนล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน
(ง) PrinEnglish ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวในกรณีที่ผู้แนะนำหลักสูตรทำผิดตามสัญญาหรือต่อหน้าที่หรือการรับรองใด ๆ ภายใต้สัญญานี้
(จ) หากมีเหตุให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการกระทำทุจริต PrinEnglish ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตรวจสอบภายในเจ็ด (7) วันที่ได้ทราบถึงความประพฤติที่น่าสงสัย และให้ทำการให้ระงับสัญญาชั่วคราวนี้ในระหว่างระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ โดยหลังสิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบแล้ว PrinEnglish มีสิทธิที่จะดำเนินสัญญาต่อไปหรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีที่ตรวจพบการทำทุจริตจริง ให้ผู้แนะนำหลักสูตรชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการตรวจสอบและค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสิบห้า (15) จากวันที่ได้มีการแจ้งให้ชำระ
(ฉ) เหตุตามข้ออื่นในสัญญานี้หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย

11.6. การจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับ PrinEnglish คำนวณถึงวันที่มีการบอกกล่าวเลิกสัญญาเว้นแต่กรณีในข้อ 12(ง) และ 12(จ) ตามที่ระบุข้างต้น

11.7. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตรในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหลังจากได้มีการเลิกสัญญาแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนที่ต้องจ่ายว่าถูกต้องหรือหากจะต้องมีการหักเงินที่เรียกคืนออก

11.8. หลังจากการยกเลิกสัญญาให้สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายระงับไป เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ที่ย่อมมีผลแม้เลิกสัญญาหรือได้มีการแจ้งกรณีเฉพาะไว้อย่างชัดเจน

ข้อ 12. การรักษาความลับ

12.1. ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึงข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นของคู่สัญญา ซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้ระบุไว้ว่าเป็นเอกสารความลับ หรือถือว่าเป็นความลับซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
(ก) กลยุทธ์การตลาด แผน ข้อมูลทางการเงิน การคาดการณ์ ยอดขายและแผนธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคตของคู่สัญญาฝ่ายนั้น
(ข) ผลของการปฏิบัติงานในอดีตหรือปัจจุบันรวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
(ค) แผนและกลยุทธ์สำหรับการขยาย
(ง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รายการลูกค้าหรือรายการผู้จัดจำหน่าย
(จ) ข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลทางเทคนิค การประดิษฐ์ การออกแบบ กระบวนการ ขั้นตอนสูตร การปรับปรุง เทคโนโลยี หรือวิธีการ
(ฉ) รูปแบบใด ๆ รายงาน ข้อมูล ความรู้ งานระหว่างการผลิต การออกแบบ เครื่องมือในการพัฒนา ข้อกำหนด ระบบซอฟต์แวร์ คำสั่งโปรแกรมข้อมูล แผนภูมิ ฐานข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และความลับทางการค้า และ
(ช) ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสมเหตุผลว่าเป็นข้อมูลลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องรักษา ข้อมูลที่เป็นความลับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลใหม่ เฉพาะจดสิทธิบัตร และมีลิขสิทธิ์ หรือเป็นความลับทางการค้าเพื่อกำหนดว่าข้อมูลนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาเป็นความลับ

12.2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรณีฝ่ายที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น บริษัทในเครือจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะกับพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทในเครือจะบังคับให้พนักงานรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวนั้นทั้งในระหว่างและหลังการดำเนินการ

12.3. แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความลับดังกล่าวนั้นอาจเปิดเผยได้ หากเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกฎใด ๆ ของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้
(ข) ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสาธารณะนอกเหนือจากการเปิดเผยสู่สาธารณะโดยไม่ชอบภายใต้สัญญานี้
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้
(ง) ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่ร้องขอ

12.4. หน้าที่ที่ต้องรักษาความลับให้บังคับตลอดไป แม้สัญญาจะสิ้นสุดลง

ข้อ 13. การโอนสิทธิ สิทธิยึดหน่วง และการหักกลบ

13.1. ผู้แนะนำหลักสูตรไม่สามารถโอนสิทธิในการเรียกร้องเอากับ PrinEnglish หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

13.2. ไม่ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำการโอนสิทธิ หรือให้ช่วงสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้สัญญาไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ได้รับความยินยอมในการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ให้ใช้สัญญานี้เพื่อบังคับการให้ช่วงสิทธิโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาเป็นอย่างอื่น

13.3. คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิหักกลบลบหนี้ หรือทำการยึดหน่วงในสิ่งที่คู่สัญญาอีกฝ่ายพึงได้รับในกรณีที่ไม่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิ่งที่พึงได้รับอย่างเป็นที่สุดเท่านั้น

ข้อ 14. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

14.1. สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่มีผลต่อกฎหมายใด ๆ (ในสัญญา) ระหว่างประเทศและไม่จำกัดเพียงประเทศเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ

14.2. ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา หรือการเจรจาตกเป็นโมฆะระหว่างคู่สัญญาในช่วงระยะเวลาอย่างสูงไม่เกินสามสิบ (30) วัน หรือระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่คู่สัญญาตกลงกันจะต้องเป็นไปตามการเจรจา ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาฉบับนี้ หรือการผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา หรือโมฆะ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันด้วยความสุจริตภายในระยะเวลา สามสิบ (30) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้

14.3. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลา สามสิบ (30) วันนับตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ กรณีการยื่นดำเนินการระงับข้อพิพาทที่ยังคงมีการไกล่เกลี่ยโดยอนุญาโตตุลาการของหอการค้าไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการ และให้มีการพิจารณาระงับข้อพิพาทในกรุงเทพมหานคร โดยจำนวนอนุญาโตตุลาการ 1 คน เว้นแต่คู่สัญญาไม่ตกลงกันนั้น ให้ใช้จำนวนอนุญาโตตุลาการ 3 คน การดำเนินการระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการกระทำโดยใช้ภาษาอังกฤษ คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้คดีมีหน้าที่ออกค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงค่าทนายความตามที่สมเหตุสมผล) ในการอนุญาโตตุลาการและการบังคับใช้คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ข้อ 15. ข้อกำหนดทั้งหมด

15.1. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ผู้แนะนำหลักสูตรได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

15.2. ตามสัญญาฉบับนี้ไม่มีการตกลงใด ๆ กันด้วยวาจา การแก้ไขและเพิ่มเติมของสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการยกเลิกการบังคับใช้ข้อสัญญานี้ด้วย เว้นแต่เอกสารตามที่ PrinEnglish ระบุไว้ในข้อ 11.3 และ 11.4 เอกสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนด

15.3. คำสั่งให้มีการแก้ไขใด ๆ และข้อตกลงใด ๆ หลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้มีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และบังคับใช้ให้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาฉบับนี้

15.4. ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงเช่นว่านั้นไม่กระทบถึงข้อกำหนดอื่น ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันถึงข้อกำหนดในสัญญาเพื่อแทนข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาในข้อกฎหมายและเศรษฐกิจ และให้ใช้บังคับในกรณีที่เกิดช่องโหว่ของกฎหมายเช่นกัน

15.5. หากสัญญาฉบับนี้ได้ตกลงโดยบริษัท หรือนิติบุคคล ดังนั้นบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนี้ เป็นบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคล และมีผลผูกมัด บริษัท หรือนิติบุคคลนั้นตามสัญญาฉบับนี้